İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI

LL.M. Av. Berkay ERGÜN

Ahmet GELMEZ

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI

(Annulment and Full Remedy Actions in Administative Procedural Law)

 

ÖZET

 

İdare hukuku kamu yönetiminin yani idarenin kuruluşunu ve mekanizmasını tanzim eden kamu hukuku dalıdır. Her idare idare hukukuna dayanarak eylemlerde bulunmakta ve işlemler tesis etmektedir. Bunun neticesinde idarenin yapmış olduğu işlemler ve eylemlerden uyuşmazlıklar doğabilmektedir. İdarenin işlem ve eylemleri neticesinde doğan davalara “ idari dava ” denmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre idari davalar iptal davaları ve tam yargı davaları olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Çalışmamızda ise bu dava türleri incelemeye tabi tutulmuştur.

İlk bölümde iptal davasının, ikinci bölümde ise tam yargı davasının; içeriğine, konusuna, taraflarına, dava süresine, yetkili ve görevli mahkemesine ve sonuçlarına ilişkin esaslar incelenmiştir. Bu incelemeler esnasında, doktrin görüşlerinden ve Danıştay kararlarından da faydalanılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: İdari Yargı, İdari Yargılama Usulü Kanunu, İdari Dava, İptal Davası, Tam Yargı Davası, İdari İşlem, İdari Eylem, İdari Sözleşmeler, Yürütmenin Durdurulması.

 
Devamınnı Okuyun.. “İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI”

DEVLETİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU

DEVLETİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU

 

 

LL.M. Av. Berkay ERGÜN*

Ahmet GELMEZ**

 

GİRİŞ

 

Devletin tapu sicilinin tutulması sebebiyle oluşacak zararlardan doğan sorumluluğu, tapu sicilinin tutulması etkinliğinin önemi ve vatandaşların haklarını bizzat ilgilendirmesine binaen bir kusursuz sorumluluk hali olarak kabul görmüştür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun 1007. maddesine göre; devlet tapu sicilinin tutulmasından doğan zararların hepsinden sorumludur. Taşınmazlarda tapu sicili hukuki muamele güvenliğini sağlamakla beraber açıklığı da sağlamaktadır. Bu nedenle tapu sicilinin tutulmasında meydana gelen sıkıntılar neticesinde ortaya zarar meydana gelmesi halinde zarar gören hak sahibi, zararının giderilmesini devletten talep etme hakkına sahiptir. Devlet bu zararı tazmin eden olarak, zarara sebebiyet veren görevliye kusuru nispetinde rücu hakkını haizdir. Tapu sicilinin tutulmasından doğan devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Makalemizde devletin bu sorumluluğun şartları ve neticeleri tetkik edilmiştir.
Devamınnı Okuyun.. “DEVLETİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU”

SATILAN MALIN VEYA HİZMETİN AYIPLI OLMASI

SATILAN MALIN VEYA HİZMETİN AYIPLI OLMASI

Av. Doğukan Çınar*

Giriş

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak, zararlarını tazmin etmek, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlamak, tüketiciyi aydınlatmak ve bilinçlendirmek amacıyla önlemler almak, tüketicileri kendilerini koruyucu girişimlere özendirmek ve bu konularda politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmelere teşvik etmeye ilişkindir. Çalışmamızda 6502 sayılı TKHK’da düzenlenen ayıplı mal, 6098 sayılı TBK ile desteklenerek incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışmamızın birinci bölümünde ayıplı mal kavramının tanımı, ayıp çeşitleri, hukuki niteliği, ayıplı maldan sorumluluk konuları detaylı bir şekilde incelenip, örneklendirmeler yapılarak açıklanmıştır. İkinci bölümde ise tüketicinin, ayıplı maldan doğan seçimlik hakları, bu seçimlik haklarının sınırları, işbu hakların kullanımındaki zamanaşımları açıklanmıştır.
Devamınnı Okuyun.. “SATILAN MALIN VEYA HİZMETİN AYIPLI OLMASI”

Velayet Davaları

VELAYET DAVALARI

         Av. Berkay ERGÜN*
         Tuğba ATAŞ**

Giriş

Çalışmamızın asıl noktasını çocuk ve çocuğun üzerinde anne ve babanın farklı durumlardaki velayet hakkı oluşturmaktadır. Çocukların doğduğu andan itibaren büyüme süreci içinde ailesiyle kurduğu iletişimden çıkardığı sonuçları benimsemesi ve her yönden sağlıklı yetiştirilmeleri, kişilik gelişimleri için çok önemlidir[1]. Velayet, sağlıklı ve ahlaklı çocuklar yetiştirebilmek için çok önemli bir konudur. Bu hassas konu, kimi zaman maalesef eşler arasında özellikle boşanma sürecinde can yakmak için kullanılan bir silah niteliğindedir. Bu yüzden öncelikle anne ve babanın bu konuda bilinçlenmesi gerekmektedir. Biz de buna istinaden, birinci bölümde velayetin farklı durumlardaki halini, kapsamını ve anne, babaya yüklediği hak ve sorumlulukları açıkladık. Devamınnı Okuyun.. “Velayet Davaları”

Anonim Şirketlerde Komiteler

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Kapsamında Kurulması Zorunlu Komitelerin Kurulmamasından ve İşletilmemesinden Doğan Sorumlulukları

PROF. DR. ÖMER ADİL ATASOY *

Av. BERKAY ERGÜN **

Giriş:

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticaret hukuku sistemimize ve özellikle sermaye şirketlerinin yapısına pek çok yenilikler getirilmiş ve ekonomik refahın sağlanabilmesi adına girişilen çalışmalar neticesinde, şirketlerin yönetimlerinde “kurumsal yönetim” ve “şeffaflık” prensipleri benimsenmiştir. Kurumsal yönetim ve şeffaflık anlayışı gereği şirketlerin faaliyetleri ve işleyişi bilimsel yönetim kurallarına tâbi tutulmuştur. Böylece; güvenilir bir yönetim, açık, anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatıcı raporlar ile pay sahiplerinin bilgi sahibi olabilmesi, paydaşlar ve yatırımcılar açısından  güven sağlanması amaçlanmıştır. Devamını okuyun..

Eşler Arasında Mal Ayrılığı Rejimi

Av. Berkay ERGÜN

Giriş:

1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak kabul edilen ve 4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi, yasal mal rejimi olarak; İMK’daki mal birliği rejiminden farklı şekilde, Türk kadınının sosyo-ekonomik özgürlüğünü sağlayacağı düşüncesiyle, paylaşma esasına dayanmayan mal ayrılığı rejimini benimsemişti. Devamını okuyun..

Citroen Bayileri Karar İncelemesi

Rekabet Kurulu’nun “Citroen Bayileri Kararı” İncelemesi
Av. Berkay ERGÜN
Sayı              : 10-60/1274-480
Tarih            : 23.09.2010

OLAY         

Rekabet Kurulunun 27.11.2008 tarih ve 08-67 sayılı toplantısında alınan karar gereği yapılan önaraştırma kapsamında, Göral Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.’de yapılan yerinde incelemelerde bulunan belgeler üzerine hazırlanan 31.12.2008 tarih ve 2008-4-289/İİ- 08-MHA sayılı İlk İnceleme Raporu, Rekabet Kurulu’nun 8.1.2009 tarih ve 09-01sayılı toplantısında görüşülmüş, Baylas Otomotiv A.Ş. (Baylas) ve bayileri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 40/1. maddesi uyarınca önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan önaraştırma sonucunda hazırlanan 21.2.2009 tarih ve 2008-4-289/ÖA-09-HY sayılı Önaraştırma Raporu’na istinaden, Kurul’un 25.2.2009 tarih ve 09-08/156-M sayılı Kararı ile Citroen bayisi olan 41 adet Citroen bayisinin Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti için aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Devamını okuyun..

Ön-Anonim Şirket

ÖN-ANONİM ŞİRKET

 Av. Berkay ERGÜN *

Giriş:

Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerin kuruluşunu “kurulma” ve “tüzel kişilik kazanma” olarak ikili bir ayrıma tâbi tutmaktadır. Öte yandan anonim şirketlerin tüzel kişiliğe giden yolda kuruluş safhasından önce bir de ön kuruluş safhası  bulunmaktadır ve bu safha sözleşmeye hazırlık süreciyle ilgilidir.[1] Devamını okuyun..